Danh sách các phím tắt trong Dreamweaver CS5 & CS5.5

by 2:29:00 PM 0 nhận xét
Dreamweaver là phần mềm hỗ trợ soạn thảo, lập trình khá quen với người làm website nhưng có lẻ cũng ít người dùng đến phím tắt. Khi bạn dùng phím tắt thường xuyên việc soạn thảo của bạn sẻ trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian. Sau đây là danh sách các phím tắt trong Dreamweaver CS5 & CS5.5 để bạn tham khảo ngay hoặc download file PDF về để "ngâm cứu" dần :))


Insert
Non-Breaking Space ( ) Ctrl-Shift-Space
Line Break Shift-Return
Image Ctrl-Alt-I
Table Ctrl-Alt-T
Modify
Quick Tag Editor Ctrl-T
Show Code Navigator Ctrl-Alt-Click
Working with Tables
Select individual (or multiple, discontinuous) table cells Ctrl-click cell(s)
Select Table (with cursor inside the table) Ctrl-A (may need to do twice)
Insert Row Ctrl-M
Insert Column Ctrl-Shift-A
Delete Row Ctrl-Shift-M
Delete Column Ctrl-Shift-hyphen(-)
Merge Selected Cells Ctrl-Alt-M
Split Cell Ctrl-Alt-S
Increase Column Span Ctrl-Shift-]
Decrease Column Span Ctrl-Shift-[
Add new row at bottom of table With cursor in bottom right table cell, hit Tab
Working with Frames
Add a new frame to frameset In the Frames panel select the frame, then in the document window Alt-drag frame border
Pull out solid frame (creates Nested Frameset) Ctrl-drag frame border
Select a frame Alt-click in frame
Select next frame or frameset Alt-Right arrow
Select previous frame or frameset Alt-Left arrow
Select parent frameset Alt-Up arrow
Select first child frame or frameset Alt-Down arrow
Working with Images
Replace image with a different one Double-click image
Edit image in external editor Ctrl-Double-click image
Working with Divs
Select a div (without having to click its grab tag) Ctrl-Shift-click
Working with Links
Make Link... Ctrl-L
Remove Link Ctrl-Shift-L
Open the link-to document in Dreamweaver Ctrl-Double-click link
Drag & drop to create link Select the text, then Shift-drag it to file in Site panel
Formatting Text
None Ctrl-0
Heading 1 Ctrl-1
Heading 2 Ctrl-2
Heading 3 Ctrl-3
Heading 4 Ctrl-4
Heading 5 Ctrl-5
Heading 6 Ctrl-6
Paragraph Ctrl-Shift-P
Left ... Ctrl-Alt-Shift-L
Center Ctrl-Alt-Shift-C
Right Ctrl-Alt-Shift-R
Justify Ctrl-Alt-Shift-J
Text Indent Ctrl-Alt+]
Text Outdent Ctrl-Alt+[
Document Editing
Go to Next Word Ctrl-Right arrow
Go to Previous Word Ctrl-Left arrow
Go to Previous Paragraph Ctrl-Up arrow
Go to Next Paragraph Ctrl-Down arrow
Select Until Next Word Ctrl-Shift-Right arrow
Select From Previous Word Ctrl-Shift-Left arrow
Select From Previous Paragraph Ctrl-Shift-Up arrow
Select Until Next Paragraph Ctrl-Shift-Down arrow
Edit Tag Shift-F5
Exit Paragraph Ctrl-Enter
Code Editing
Show Code Hints Ctrl-Space
Quick Tag Editor Ctrl-T
Select Parent Tag Ctrl-[
Select Child Ctrl-]
Balance Braces Ctrl-'
Find Next (Find Again) F3
Select line up/down Shift-Up/Down arrow
Character select left/right Shift-Left/Right arrow
Select to page up/down Shift-Page Up/Page Down
Move to word on left/right Ctrl-Left/Right arrow
Select to word on left/right Ctrl-Shift-Left/Right arrow
Move to start/end of line Home/ End
Select to start/end of line Shift-Home/End
Move to top/end of file Ctrl-Home/End
Select to start/end of file Ctrl-Shift-Home/End
Go to Line Ctrl-G
Indent Code Ctrl-Shift->
Outdent Code Ctrl-Shift-<

View
Switch between Code and Design Views Ctrl-tilde(~)
Switch All Windows to a Specific View Ctrl-Click Code or Design View Button
Switch between Documents (Tabs) Ctrl-Tab
Refresh Design View F5
Live View Alt-F11
Working with Documents & Panels
Show/Hide Panels F4
Switch to Next Document (Tab) Ctrl-Tab
Switch to Previous Document (Tab) Ctrl-Shift-Tab
Behaviors Shift-F4
Bindings Ctrl-F10
Code Inspector F10
Components Ctrl-F7
CSS Styles Shift-F11
Databases Ctrl-Shift-F10
Files. F8
Frames Shift-F2
History Shift-F10
AP Elements F2
Properties Ctrl-F3
Reference Shift-F1
Results F7
Server Behaviors Ctrl-F9
Snippets Shift-F9
Tag Inspector F9
Misc
Check Spelling Shift-F7
Get File from Server Ctrl-Shift-D
Put File on Server Ctrl-Shift-U

Bạn có thể download file PDF tại đây

Tham khảo: nobledesktop.com
Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment