Hướng dẫn resize ảnh đơn giản bằng PHP

by 11:47:00 AM 0 nhận xét
Code resize ảnh trực tiếp có ưu điểm là đơn giản, dễ sử dụng, ít tốn lưu lượng lưu trữ web, có thể resize nhiều kích thước ảnh mà không cần tạo nhiều file ảnh khác nhau. Nhưng chính vì sử dụng ảnh gốc để resize kích thước nên sẻ làm web bạn tải lâu hơn nếu kích thước ảnh lớn và site bạn có quá nhiều ảnh. Sau đây là các bước để bạn thực hiện resize ảnh theo dạng này.Bước 1: Tạo file resize_image.php với nội dung sau:
<?php
    ini_set('memory_limit','64M');
    $site_config['document_root'] = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
    $thumb_size = 128;
    $site_config['absolute_uri'] = str_replace('///', '//', str_replace('thumb.php?'. $_SERVER['QUERY_STRING'], '', $_SERVER['REQUEST_URI']));
    $site_config['path_thumbnail'] = $site_config['absolute_uri']. 'site/'. $_GET['p']. '/cache/';
    $image_error = $site_config['document_root']. $site_config['absolute_uri']. 'site/default.jpg';
    
    $thumb_size_x = 0;
    $thumb_size_y = 0;
    
    if (@$_GET["quality"]<>0) {
        $quality    = $_GET["quality"];
    } else {
        $quality    = 80;
    }
    
    if (@$_GET["size"]<>0) {
        $thumb_size = intval($_GET["size"]);
    }
    
    if (intval(@$_GET["sizex"])>0) {
        $thumb_size_x = intval($_GET["sizex"]);
        if (intval(@$_GET["sizey"])>0)  {
            $thumb_size_y = intval($_GET["sizey"]);
        } else {
            $thumb_size_y = $thumb_size_x;
        }
    }
    
    if (file_exists($_GET['file'])) {
        $filename = $_GET['file'];
    } else {
        $filename = str_replace('//','/',$site_config['document_root'].$site_config['absolute_uri'].'/'.$_GET["file"]);
    }
    
    if (substr_count($filename, "http://")>0) {
        $filename = str_replace($site_config['document_root'].$site_config['absolute_uri'].'/','',$filename);
    }
    
    $filename = str_replace("'","'",$filename);
    $filename = rtrim($filename);
    $filename = str_replace("//","/",$filename);
    $fileextension = substr($filename, strrpos ($filename, ".") + 1);
    $cache_file = str_replace('//','/',$site_config['document_root'].$site_config['path_thumbnail'].md5($filename.@$thumb_size.@$thumb_size_x.@$thumb_size_y.@$quality).'.'.$fileextension);
    
    if (@$_GET['nocache']==1) {
        if (file_exists($cache_file)) {
            unlink($cache_file);
        }
    }
    
    if ((file_exists($cache_file)) && (@filemtime($cache_file)>@filemtime($filename))) {
        header('Content-type: image/'.$fileextension);
        header("Expires: Mon, 26 Jul 2030 05:00:00 GMT");    
        header('Content-Disposition: inline; filename='.str_replace('/','',md5($filename.$thumb_size.$thumb_size_x.$thumb_size_y.$quality).'.'.$fileextension));
        echo (join('', file( $cache_file )));
        exit;
    }
    
    $ver=intval(str_replace(".","",phpversion()));
    if ($ver>=430) {
        $gd_version=@gd_info();
    }
    
    if (!$image_type_arr = @getimagesize($filename)) {
        header('Content-type: image/png');
        if(@$_GET['noerror']) {
            exit;
        } else {    
            echo (join('', file( $site_config['document_root'].$image_error )));
            exit;
        }
    }
    $image_type=$image_type_arr[2];
    
    switch ($image_type) {
        case 2: # JPG
            if (!$image = @imagecreatefromjpeg ($filename)) {
                $image = imagecreatefrompng ($image_error);
                $file_type="png";
                if (file_exists($cache_file)) {
                    unlink($cache_file);
                }
            }
            break;
    
        case 3: # PNG
            if (!$image = @imagecreatefrompng ($filename)) {
                $image = imagecreatefrompng ($image_error);
                $file_type="png";            
                if (file_exists($cache_file)) {
                    unlink($cache_file);
                }
            }            
            break;
    
        case 1: # GIF
            if (!$image = @imagecreatefromgif ($filename)) {
                $image = imagecreatefrompng ($image_error);
                $file_type="png";            
                if (file_exists($cache_file)) {
                    unlink($cache_file);
                }
            }            
            break;
        default:
            $image = imagecreatefrompng($image_error);
            break;
    
    }
    
    $image_width = imagesx($image);
    $image_height = imagesy($image);
    
    if (@$thumb_size_x>0) {
        $thumb_width = $thumb_size_x;
        $factor = $image_width/$thumb_size_x;
        $thumb_height = intval($image_height / $factor);
        if ($thumb_height>$thumb_size_y)
        {
            $thumb_height = $thumb_size_y;
            $factor = $image_height/$thumb_size_y;
            $thumb_width = intval($image_width / $factor);
        }       
    } else {
        $thumb_width = $thumb_size;
        $factor = $image_width/$thumb_size;
        $thumb_height = intval($image_height / $factor);
        if ($thumb_height>$thumb_size)
        {
            $thumb_height = $thumb_size;
            $factor = $image_height/$thumb_size;
            $thumb_width = intval($image_width / $factor);
        }
    }
    
    if ($image_width < 4000) {
        if (substr_count(strtolower($gd_version['GD Version']), "2.")>0) {
            $thumbnail = ImageCreateTrueColor($thumb_width, $thumb_height);
            imagecopyresampled($thumbnail, $image, 0, 0, 0, 0, $thumb_width, $thumb_height, $image_width, $image_height);
        } else {
            $thumbnail = imagecreate($thumb_width, $thumb_height);
            imagecopyresized($thumbnail, $image, 0, 0, 0, 0, $thumb_width, $thumb_height, $image_width, $image_height);            
        }    
    } else {
        if (substr_count(strtolower($gd_version['GD Version']), "2.")>0) {
            $thumbnail = ImageCreateTrueColor($thumb_width, $thumb_height);
            imagecopyresized($thumbnail, $image, 0, 0, 0, 0, $thumb_width, $thumb_height, $image_width, $image_height);
        } else {
            $thumbnail = imagecreate($thumb_width, $thumb_height);
            imagecopyresized($thumbnail, $image, 0, 0, 0, 0, $thumb_width, $thumb_height, $image_width, $image_height);
        }
    }
    
    if (@$_GET['tag']<>"") {
        $font=1;
        $string= $_GET['tag'];
        $white = imagecolorallocate ($thumbnail, 255, 255, 255);
        $black = imagecolorallocate ($thumbnail, 0, 0, 0);
        imagestring ($thumbnail, $font, 3, $thumb_height-9, $string, $black);
        imagestring ($thumbnail, $font, 2, $thumb_height-10, $string, $white);
    }
    
    switch ($image_type) {
        case 2:    # JPG
            header('Content-type: image/jpeg');
            header('Content-Disposition: inline; filename='.str_replace('/','',md5($filename.$thumb_size.$thumb_size_x.$thumb_size_y.$quality).'.jpeg'));
            @imagejpeg($thumbnail,$cache_file, $quality);
            imagejpeg($thumbnail,'',$quality);
    
            break;
        case 3: # PNG
            header('Content-type: image/png');
            header('Content-Disposition: inline; filename='.str_replace('/','',md5($filename.$thumb_size.$thumb_size_x.$thumb_size_y.$quality).'.png'));
            @imagepng($thumbnail,$cache_file);
            imagepng($thumbnail);
            break;
    
        case 1:    # GIF
            if (function_exists('imagegif')) {
                header('Content-type: image/gif');
                header('Content-Disposition: inline; filename='.str_replace('/','',md5($filename.$thumb_size.$thumb_size_x.$thumb_size_y.$quality).'.gif'));
                @imagegif($thumbnail,$cache_file);
                imagegif($thumbnail);  
            } else {
                header('Content-type: image/jpeg');
                header('Content-Disposition: inline; filename='.str_replace('/','',md5($filename.$thumb_size.$thumb_size_x.$thumb_size_y.$quality).'.jpg'));
                @imagejpeg($thumbnail,$cache_file);
                imagejpeg($thumbnail);
            }
            break;
    }
    
    imagedestroy ($image);
    imagedestroy ($thumbnail);
?>

Bước 2. Sử dụng:
 
Gắn đường link ảnh trên web của bạn, sau đó thay đổi các thông số images theo ý muốn của bạn.
<img src="resize_image.php?file={photo}&sizex=100&sizey=100&quality=100">

{photo} là link hình
sizex là chiều rộng của hình
sizey là chiều cao của hình
quality là chất lượng hình

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:
- Cách tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng HTTP Status Code 301 hoặc 302

- Lấy đường dẫn URL và Title trang hiện tại bằng Javascript hoặc jQuery
- Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại bằng PHP
- Tài liệu lập trình PHP và MYSQL bằng Tiếng Việt miễn phí
- Ebook căn bản lập trình PHP và MySQL bằng tiếng Việt


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment