6 slider miễn phí mà sử dụng thư viện jQuery

by 8:51:00 AM 0 nhận xét
 6 slider miễn phí, đẹp mượt mà sử dụng thư viện jQuery, hỗ trợ nhiều trình duyệt khác nhau.

1. Bubble Slideshow Effect with jQuery


 Demo | Source

2. Coding a Rotating Image Slideshow w/ CSS3 and jQuery


Demo | Source

3. HTML5 Slideshow w/ Canvas & jQuery


Demo | Source

4. Making a Mosaic Slideshow With jQuery & CSS

Demo | Source

5. Apple-style Slideshow Gallery With CSS & jQuery


Demo | Source

6. Responsive Image Gallery with Thumbnail Carousel


Demo | SourceTham khảo thedesignhill.com
Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment