Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại bằng PHP

by 3:05:00 PM 0 nhận xét
Để lấy đường dẫn URL của trang hiện tại, bạn chỉ cần sử dụng đoạn code PHP đơn giản như sau:
<?php
 function getURLCurrentPage() {
  $pageURL = 'http';

  if (!empty($_SERVER['HTTPS'])) {
   if ($_SERVER['HTTPS'] == 'on') {
    $pageURL .= "s";
   }
  }

  $pageURL .= "://";

  if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
   $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . ":" . $_SERVER["SERVER_PORT"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
  } else {
   $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
  }

  return $pageURL;
 }
?>
Giải thích: Trong getURLCurrentPage chúng ta sử dụng chủ yếu là biến $_SERVER để xác định URL của trang hiện tại. Tương tự, biến $_SERVER có thể cho ra những kết quả khác tùy theo cách xử dụng.

Ví dụ ta có dường dẫn sau:  http://obinb.com/page/about.php?page=12 

-    $_SERVER[‘HTTP_HOST’] => obinb.com
-    $_SERVER[‘PHP_SELF’] =>  /page/about.php
-    $_SERVER[‘REQUEST_TIME’] => Thời gian mà client gửi request ở dạng TIME _STAMP
-    $_SERVER[‘QUERY_STRING’] => page=12
-    $_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’] = Thư mục root chứa mã nguồn website. VD: /home/obibcom/public_html (đối với Linux) hay C:\www (đối với windows)
-    $_SERVER[‘REMOTE_HOST’] = Hostname của người truy cập
-    $_SERVER[‘REMOTE_PORT’] = Port mà trình duyệt mở ra để kết nối tới server
-    $_SERVER[‘REQUEST_URI’] => /page/about.php?page=12
-    $_SERVER[‘SERVER_NAME’] = Tên của server
-    $_SERVER[‘SERVER_ADDR’] = IP của server
-    $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] = IP của người truy cập
-    $_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’] = Thông tin trình duyệt của người truy cập


Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
Lấy đường dẫn URL và Title trang hiện tại bằng Javascript hoặc jQuery
- Cách tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng HTTP Status Code 301 hoặc 302
- Cách ẩn số lượng sản phẩm trong danh mục OpenCart
- Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại bằng PHP
- Hướng dẫn resize ảnh đơn giản bằng PHP
- Tài liệu lập trình PHP và MYSQL bằng Tiếng Việt miễn phí
- Ebook căn bản lập trình PHP và MySQL bằng tiếng Việt


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment