Lấy đường dẫn URL và Title trang hiện tại bằng Javascript hoặc jQuery

by 1:42:00 PM 0 nhận xét
Lấy đường dẫn URL và Title trang hiện tại bằng Javascript hoặc jQuery chúng ta sử dụng đối tượng Location và Document.


Cách làm như 2 ví dụ ngắn sau:

Sử dụng Javascipt: Sử dụng window.location và window.document
var getUrl = window.location.href;     // Lấy đường dẫn url trang hiện tại  
var getTitle = window.document.title;  // Lấy tiêu đề trang hiện tại
Sử dụng jQuery: Sử dụng $(location) và $(document)
$(document).ready(function () {
  var getUrl = $(location).attr('href');    // Lấy đường dẫn url trang hiện tại
  var getTitle = $(document).attr('title');  // Lấy tiêu đề trang hiện tại
});

Chúc các bạn thành công!


Xem thêm:
- Cách tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng HTTP Status Code 301 hoặc 302
- Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại bằng PHP
- Hướng dẫn resize ảnh đơn giản bằng PHP
- Tài liệu lập trình PHP và MYSQL bằng Tiếng Việt miễn phí
- Ebook căn bản lập trình PHP và MySQL bằng tiếng Việt

Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment