Cách tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng HTTP Status Code 301 hoặc 302

by 2:16:00 PM 0 nhận xét
Tự động chuyển trang bằng HTTP Status Code 301 hoặc 302 là cách tự động chuyển trang (Auto Redirect) đang xem đến một trang khác dựa trên cơ chế của HTTP, nếu trình duyệt nhận được 1 HTTP Response mà HTTP Header có Status code là 301 hoặc 302.


Các cách làm như sau, tùy thuộc vào ngôn ngữ hoặc mã nguồn bạn đang sử dụng:

1 PHP Redirect

<?
 Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
 Header( "Location: http://www.redirect-url.com" );
 ?>

2 ASP Redirect

<%@ Language=VBScript %>

 <%

 Response.Status="301 Moved Permanently"

 Response.AddHeader "Location","http://www.redirect-url.com/"

 %>

3 ASP .NET Redirect

<script runat="server">

 private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)

 {

 Response.Status = "301 Moved Permanently";

 Response.AddHeader("Location","http://www.redirect-url.com");

 }

 </script>

4 JSP (Java) Redirect

<%

 response.setStatus(301);

 response.setHeader( "Location", "http://www.redirect-url.com/" );

 response.setHeader( "Connection", "close" );

 %>

5 ColdFusion Redirect

<.cfheader statuscode="301" statustext="Moved permanently">

<.cfheader name="Location" value="http://www.redirect-url.com">

6 Ruby on Rails Redirect

def old_action
 headers["Status"] = "301 Moved Permanently"
 redirect_to "http://www.redirect-url.com/"
end

7 CGI PERL Redirect

$q = new CGI;

print $q->redirect("http://www.redirect-url.com/");

Lưu ý: Trong trường hợp bạn muốn xuất một nội dung gì đó ra rồi mới chuyển trang thì cách này sẽ không thành công, vì do cơ chế của HTTP, sau khi trình duyệt nhận được Header status code 301 hoặc 302 với location kèm theo thì nó sẽ tự động chuyển và bỏ qua các nội dung mà bạn muốn xuất. Riêng trong PHP, trước hàm header() mà bạn xuất dù chỉ 1 ký tự thì script sẽ báo lỗi và hàm header() sẽ không được thực hiện, do đó sẽ không xảy ra quá trình tự động chuyển trang.


Chúc các bạn thành công!


Xem thêm:
- Cách tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng thẻ Meta HTML
- Hướng dẫn tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng Timeout trong Javascript
- Lấy đường dẫn URL và Title trang hiện tại bằng Javascript hoặc jQuery
- Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại bằng PHP
- Hướng dẫn resize ảnh đơn giản bằng PHP
- Tài liệu lập trình PHP và MYSQL bằng Tiếng Việt miễn phí
- Ebook căn bản lập trình PHP và MySQL bằng tiếng Việt

Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment