Cách tìm số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một mảng (max - min) - Javascript

by 1:04:00 PM 0 nhận xét

Tự hỏi đáp

Trả lời

Để tìm max (số lớn nhất) ta dùng hàm Math.max:
Cho một mảng như sau:  numArray = [1,2,4,3,6,2,8]

Cách một:
function getMaxOfArray(numArray) {
  return Math.max.apply(null, numArray);
}
getMaxOfArray(numArray);
// kết quả là 8
Cách hai:

Math.max(numArray); // kết quả là 8
Để tìm min (số nhỏ nhất) ta dùng hàm Math.min, cách dùng tương tự với Math.max

Rất đơn giản phải không nào các bạn? Chúc các bạn thành công!

Nếu câu trả lời sai ngại gì không chỉnh? Nếu câu trả lời thiếu ngại gì không thêm? Nếu có câu trả lời hay hơn ngại gì không chia sẻ? Mời các bạn comment bên dưới


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment