New
Loading...
Bạn là webmaster và muốn treo quảng cáo popup nhưng bạn không muốn làm phiền người dùng bởi những quảng cáo đó, vậy làm sao để tạo quảng cáo pop up mà không gây khó chiu cho người truy cập. Sau đây là một dạng quảng cáo pop up không làm phiền người truy cập hay nói đúng hơn là ít làm phiền người truy cập đó là "Pop up under".Thực hiện:

- Đặt 2 đoạn Script sau trước thẻ </head>:

Script 1 :
 <script>

    //Pop-under window- By JavaScript Kit//Credit notice must stay intact for use//Visit http://javascriptkit.com for this script//specify page to pop-under

    var popunder="http://link-web.com/"

    //specify popunder window features//set 1 to enable a particular feature, 0 to disable

    var winfeatures="width=800,height=510,scrollbars=1,resizable=1,toolbar=1,location=1,menubar=1,status=1,directories=0"

    //Pop-under only once per browser session? (0=no, 1=yes)//Specifying 0 will cause popunder to load every time page is loaded

    var once_per_session=0

    ///No editing beyond here required/////

    function get_cookie(Name) {

    var search = Name + "="

    var returnvalue = "";

    if (document.cookie.length > 0) {

    offset = document.cookie.indexOf(search)

    if (offset != -1) { // if cookie exists

    offset += search.length

    // set index of beginning of value

    end = document.cookie.indexOf(";", offset);

    // set index of end of cookie value

    if (end == -1)

    end = document.cookie.length;

    returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))

    }

    }

    return returnvalue;

    }

    function loadornot(){

    if (get_cookie('popunder')==''){

    loadpopunder()

    document.cookie="popunder=yes"

    }

    }

    function loadpopunder(){

    win2=window.open(popunder,"",winfeatures)

    win2.blur()

    window.focus()

    }

    if (once_per_session==0)

    loadpopunder()

    else

    loadornot()

  </script> 
 Script 2 :

<script>

  function popup() {

  var url = "http://link-web.com/";

  window.open(url);

  popWin = window.open(page,'popWin');

  popWin.blur();

  window.focus();

  }

  popup();

 </script>
http://link-web.com/ là địa chỉ web bạn muốn quảng cáo pop up
Những nội dung có đánh màu đỏ là phần xét thông số cho cửa sổ pop up ví dụ như chiều cao, chiều rộng, toolbar... bạn có thể thay đổi tùy ý bạn.

Lưu ý: Popup sẽ không xuất hiện trên các trình duyệt sử dụng các add on hay chương trình chặn popup.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:
- Hướng dẫn đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category trong xenforo
- Code chèn banner xuất hiện tự động random đơn giản bằng Javascript
- Code popup quảng cáo xuất hiện khi click chuột lần đầu tiên
- Tổng hợp những hiệu ứng ánh sáng flash để làm banner hoặc intro
- Hướng dẫn cách làm banner quảng cáo responsive
- Hướng dẫn tạo quảng cáo sau bài viết đầu tiên cho diễn đàn Xenforo