Phép chia lấy phần nguyên trong Javascript ?

by 9:52:00 AM 0 nhận xét

Tự hỏi đáp

Trả lời

Cách chia rất đơn giản đó là chúng ta sử dụng hàm floor để chia, cách chia như sau:

<script>
 
  var num = Math.floor(45/2); // lấy phần nguyên của 45 chia cho 2, kết quả sẽ là 20
  console.log(num); // xuất kết quả ra màn hình console

</script>

Một số phép tính khác trong Javascript:

Cho: Biến num một giá trị bất kì

- Lấy giá trị tuyệt đối: Math.abs(num) 

- Làm tròn lên: Math.ceil(num) // Hàm này ngược với hàm làm tròn xuống mà chúng ta dùng để chia lấy phần nguyên (floor)

- Trả về logarit: Math.log(num) 

- Trả về căn bậc hai: Math.sqrt(num) 

Lưu ý trong Javascript, tất cả các phép tính này ta đều phải dùng hàm toán học Math 

Nếu câu trả lời sai ngại gì không chỉnh? Nếu câu trả lời thiếu ngại gì không thêm? Nếu có câu trả lời hay hơn ngại gì không chia sẻ? Mời các bạn comment bên dưới


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment