New
Loading...

Bước 1: Tạo một button và đặt instance name tùy ý, trong ví dụ sau mình sẻ đặc tên là  btn.
Trước khi tạo một button, bạn có thể tạo các movieclip tùy thích trên file làm việc đó. Nhưng sau khi tạo button bạn phải đặt button đó ở frame nằm trên các thành phần khác trong stage.

Bước 2: Tạo một keyframe nằm trên keyframe chứa button, chọn vào keyframe nhấn F9 để nhập code Action script sau vào:
btn.onRelease = function(){
    getURL("http://obinb.com", "_blank");
}
Bước 3: Thay đổi đường link trong action  "http://beetiny.blogspot.com"  thành đường link bạn muốn, bạn có thể thay đổi thuộc tính Target "_blank" thành _self, _top hoặc _parent tùy ý.

Các bạn có thể tải file ví dụ bằng đường link bên dưới:

http://www.mediafire.com/download/feadw7011512165/beetiny_link_as2_11.fla

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
- Tạo bộ đếm giờ (Countdown Timer) bằng Action Script 2 trong Flash
- Chèn nhạc từ bên ngoài vào file flash bằng ActionScript 3
- Load hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 2
- Load file hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 3
- Hướng dẫn gắn link (url) trong Flash Action Script 3
- Cách gọi hàm Javascript từ trong file Flash bằng Action Script 3