New
Loading...
Sau đây là trích dẫn cách làm menu dropdown bằng css và jquery rất đơn giản nhanh chóng chỉ với 3 bước cho mọi người cùng tham khảo:Bước 1. HTML

Coppy đoạn code html dưới vào vị mà bạn muốn đặt menu:
<ul class="topnav">
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li>
    <a href="#">Tutorials</a>
    <ul class="subnav">
      <li><a href="#">Sub Nav Link</a></li>
      <li><a href="#">Sub Nav Link</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li>
    <a href="#">Resources</a>
    <ul class="subnav">
      <li><a href="#">Sub Nav Link</a></li>
      <li><a href="#">Sub Nav Link</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="#">About Us</a></li>
  <li><a href="#">Advertise</a></li>
  <li><a href="#">Submit</a></li>
  <li><a href="#">Contact Us</a></li>
</ul>

Bước 2. CSS
Bạn coppy đoạn css này vào file css của bạn:
ul.topnav {
 list-style: none;
 padding: 0 20px; 
 margin: 0;
 float: left;
 width: 920px;
 background: #222;
 font-size: 1.2em;
 background: url(topnav_bg.gif) repeat-x;
}
ul.topnav li {
 float: left;
 margin: 0; 
 padding: 0 15px 0 0;
 position: relative; /*--Declare X and Y axis base for sub navigation--*/
}
ul.topnav li a{
 padding: 10px 5px;
 color: #fff;
 display: block;
 text-decoration: none;
 float: left;
}
ul.topnav li a:hover{
 background: url(topnav_hover.gif) no-repeat center top;
}
ul.topnav li span { /*--Drop down trigger styles--*/
 width: 17px;
 height: 35px;
 float: left;
 background: url(subnav_btn.gif) no-repeat center top;
}
ul.topnav li span.subhover {background-position: center bottom; cursor: pointer;} /*--Hover effect for trigger--*/
ul.topnav li ul.subnav {
 list-style: none;
 position: absolute; /*--Important - Keeps subnav from affecting main navigation flow--*/
 left: 0; top: 35px;
 background: #333;
 margin: 0; padding: 0;
 display: none;
 float: left;
 width: 170px;
 border: 1px solid #111;
}
ul.topnav li ul.subnav li{
 margin: 0; padding: 0;
 border-top: 1px solid #252525; /*--Create bevel effect--*/
 border-bottom: 1px solid #444; /*--Create bevel effect--*/
 clear: both;
 width: 170px;
}
html ul.topnav li ul.subnav li a {
 float: left;
 width: 145px;
 background: #333 url(dropdown_linkbg.gif) no-repeat 10px center;
 padding-left: 20px;
}
html ul.topnav li ul.subnav li a:hover { /*--Hover effect for subnav links--*/
 background: #222 url(dropdown_linkbg.gif) no-repeat 10px center; 
}

Bước 3. jQuery

Chèn đường dẫn jQuery vào trang web của bạn
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js'></script>
Chèn đoạn script sau đặt dưới link jQuery:

$(document).ready(function(){

 $("ul.subnav").parent().append("<span></span>"); //Only shows drop down trigger when js is enabled (Adds empty span tag after ul.subnav*)
 
 $("ul.topnav li span").click(function() { //When trigger is clicked...
 
 //Following events are applied to the subnav itself (moving subnav up and down)
 $(this).parent().find("ul.subnav").slideDown('fast').show(); //Drop down the subnav on click

 $(this).parent().hover(function() {
 }, function(){ 
  $(this).parent().find("ul.subnav").slideUp('slow'); //When the mouse hovers out of the subnav, move it back up
 });

 //Following events are applied to the trigger (Hover events for the trigger)
 }).hover(function() { 
  $(this).addClass("subhover"); //On hover over, add class "subhover"
 }, function(){ //On Hover Out
  $(this).removeClass("subhover"); //On hover out, remove class "subhover"
 });

});
 
Chú ý: Bạn có thể bỏ dấu mũi trên bằng cách bỏ thẻ SPAN như trong hình ra:Tham khảo: sohtanaka.com

Chúc các bạn thành công!
Sau đây là hướng dẫn tạo menu dropdown ( Menu đỗ xuống) bằng css đơn giản.


Bước 1: Tạo một file html tạm đặt tên là menu.html với nội dung sau:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Untitled Document</title>
  </head>
  <body>
  <ul id="menu">
    <li>
      <a href="#">Menu 1</a>
    </li>
    <li><a href="#">Menu 2</a>
      <ul class="sub-menu">
        <li>
          <a href="#">Sub Menu 1</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Sub Menu 2</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Sub Menu 3</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Sub Menu 4</a>
        </li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#">Menu 3</a>
    </li>
    <li><a href="#">Menu 4</a>
      <ul class="sub-menu">
        <li>
          <a href="#">Sub Menu 1</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Sub Menu 2</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Sub Menu 3</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Sub Menu 4</a>
        </li>
      </ul>
    </li>
    <li>
      <a href="#">Menu 5</a>
    </li>
  </ul>
  </body>
  </html>
Bước 2 tạo một file css đặt tên là main.css chứa nội dung sau:
ul#menu, ul#menu ul.sub-menu {
  padding:0;
  margin: 0;
}
ul#menu li, ul#menu ul.sub-menu li {
  list-style-type: none;
  display: inline-block;
}
/*Link Appearance*/
ul#menu li a, ul#menu li ul.sub-menu li a {
  text-decoration: none;
  color: #fff;
  background: #666;
  padding: 5px;
  display:inline-block;
}
/*Make the parent of sub-menu relative*/
ul#menu li {
  position: relative;
}
/*sub menu*/
ul#menu li ul.sub-menu {
  display:none;
  position: absolute;
  top: 30px;
  left: 0;
  width: 100px;
}
ul#menu li:hover ul.sub-menu {
  display:block;
}
Sau khi đó lưu lại và chèn vào trước thẻ </head> của file menu.html đoạn code sau:

<link rel="stylesheet" href="styles/red_v04_home/css/main.css" />

Lưu lại và chạy thử bạn sẻ thấy kết quả. Lưu ý bạn có thể chỉnh lại style của menu theo ý mình bằng cách chỉnh file main.css.

Chúc bạn thành công!