New
Loading...
Để load file hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 2 thì bạn thực hiện theo 3 cách đơn giản sau:

Cách 1:
loadMovie("contents.swf", image_mc);
Cách 2:
image_mc.loadMovie("contents.swf");
Bạn có thể sử dụng cách load movie để load hình ảnh như sau:
image_mc.loadMovie("http://obinb.com/image1.jpg");
Lưu ý: Trong các đoạn script trên, image_mcinstance name của một movieClip trong library

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
- Load file hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 3 
- Tạo bộ đếm giờ (Countdown Timer) bằng Action Script 2 trong Flash
- Chèn nhạc từ bên ngoài vào file flash bằng ActionScript 3
- Hướng dẫn gắn link (url) trong Flash Action Script 3
Để load file hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 3 thì bạn thực hiện các bước đơn giản sau:

- Tạo một file làm việc FLA và đặt tên tùy ý, kích thước tùy ý nhưng phải là Action script 3.0.

- Ở key frame đầu tiên nhấn F9 để mở khung nhập Action tại keyframe đó lên và coppy nội dung dưới đây vào:

var myLoader:Loader = new Loader();                     
var url:URLRequest = new URLRequest("filemovie.swf"); 
myLoader.load(url);                                     
addChild(myLoader);                                     
// Set vị trí swf sẻ hiển thị trên stage
myLoader.x = 10;                                        
myLoader.y = 175
         // Set kích thước swf sẻ hiển thị trên stage
     myLoader.scaleX = 2;   
     myLoader.scaleY = 2;

-  Điền các thông số sau theo đúng ý bạn:
+ filemovie.swf là đường dẫn file swf bạn muốn load từ bên ngoài.
+ x là tọa độ x trên stage mà bạn muốn đặt file swf
+ y là tọa độ y trên stage mà bạn muốn đặt file swf
+ scaleX: là độ kéo giản của file swf theo chiều ngang
+ scaleY là độ kéo giản file swf theo chiều dọc

Sau khi điền xong bạn nhấn Save và nhấn Ctr + Enter để chạy thử nhé


Chúc bạn thành công!

Xem thêm:
- Load hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 2  
- Tạo bộ đếm giờ (Countdown Timer) bằng Action Script 2 trong Flash
- Chèn nhạc từ bên ngoài vào file flash bằng ActionScript 3
- Load file hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 3
- Hướng dẫn gắn link (url) trong Flash Action Script 3