New
Loading...
Để ẩn thông tin video, link về Youtube, tắt video liên quan,... khi lấy video từ Youtube để đăng lên diễn đàn, blog hay website của bạn thì ta làm đơn giản như sau:


Sử dụng code chèn video Youtube như sau:
<iframe type="text/html" width="720" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/xxxxxx?theme=light&amp;feature=oembed&amp;version=3&amp;ps=docs&amp;nologo=1&amp;autoplay=0&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;modestbranding=1&amp;allownetworking=internal&amp;iv_load_policy=3enablejsapi=1&amp;" frameborder="0"></iframe>
Sau đó hãy đổi xxxxxx thành ID video mà bạn muốn chèn, height width theo ý bạn
- autoplay=0 : đặt giá trị = 0 – không tự động chạy video, giá trị = 1 – bật autoplay
- vq=hd720 : chất lượng video mà bạn muốn để mặc định, có thể 360, 480,…
- rel=0 : tắt video liên quan sau khi chạy hết video, để giá trị =1 nếu bật video liên quan
- nologo=1 : bật chế độ không hiển thị logo Youtube, để = 0 nếu muốn hiển thị logo
- color=white : Red là mặc định của Youtube
- showinfo=0 : Không hiển thị thông tin video
và một số các thông tin tùy chỉnh khác.

Chúc các bạn thành công!