New
Loading...
Cách tạo hình tròn bằng css3 đơn giản với 2 bước:

Bước 1: tạo một thẻ <div> đặt trong <body> với class là circle
Bước 2: Tạo file css với thuộc tính sau:

.circle {
 border-radius: 50%;
 width: 200px;
 height: 200px; 

}

 Bạn phải đặt width và height bằng nhau, thuộc tính border-radius: 50%;

 Chúc các bạn thành công!