New
Loading...
Tất cả các phần mềm hiện nay hầu hết đều hỗ trợ phím tắt để bạn có thể thao tác nhanh hơn, Adobe Flash cũng vậy, nếu bạn chưa hoặc ít sử dụng phím tắt trong Flash thì cũng nên tham khảo qua những phím tắt thông dụng sau đây, nó sẻ giúp bạn làm việc nhanh hơn.


1.      Phím tắt với phím Alt
Alt+F : File menu
Alt+E : Edit menu
Alt+V : View menu
Alt+I: Insert menu
Alt + M : Modify menu
Alt+T : Text menu
Alt+C : Command menu
ALt+W :
Window menu
ALt+H : Help menu
Alt + F2 : Accessbility
Alt+ F3 : Movie Explorer
Alt+F4 : Close
Alt + F7 : Component Inspector

2.      Phím tắt với phím Ctr
Ctrl+1 : 100%
Ctrl+2 : Show Frame
Ctrl+3 : Show All
Ctrl + 4 : 400%
Ctrl + 8 : 800%
Ctrl + + : Zoom out
Ctrl+ - : Zoom in
Ctrl+ ' : Show Grid
Ctrl+ / : Edit Snapping
Ctrl+ ; : Show Guides .
CtrL+A : Select all
Ctrl + B : Break apart
Ctrl+C : Copy
Ctrl+ D : Duplicate
Ctrl+E : Edit Symbol
Ctrl+ F : Find and replace .
Ctrl+G : Group
Ctrl+ H : Hide Edges
Ctrl+I : Info
Ctrl+J : Document Properties
Ctrl+K : Align
Ctrl+L : Show / Hide Library .
Ctrl+ N : New Document
Ctrl+O : Open From File
Ctrl+P : Print
CtrL+Q : Quit
Ctrl+R : Import to stage
Ctrl + S : Save a document
Ctrl+ T : Transform window
Ctrl+U : Preferences
Ctrl+V : Paste in center
Ctrl+W: Close a document
Ctrl+X : Cut
Ctrl+ Y : Redo
Ctrl+Z : Undo
Ctrl + F2 : Show / Hide Tool Box
Ctrl+ F3 : Show/ Hide Properties
Ctrl+ F4 :Đóng  tài  liệu đang  làm
Ctrl+ F7 : Component windows
Ctrl+F8 : New Symbol
Ctrl+F9 : Color Swatches
Ctrl+ F10 : History window
Ctrl+ F11 : Strings
Ctrl+F12 :Publish HTML
Ctrl+ Down : Sent backward
Ctrl+Enter : Test Movie
Ctrl+ Up : Bring forward
Ctrl+ Alt + ; : Lock Guides
Ctrl+ Alt+ Enter : Test Scene
Ctrl+Alt+ R : Rewind
Ctrl+ Alt+ G : Edit Grid
Ctrl+Alt +H : Show Shape Hints
Ctrl+Alt+K : Dublicate window
Ctrl+Alt +L : Lock
Ctrl+Alt+M : Mute Sound
Ctrl + Alt+ P : Test Project
Ctrl+Alt+S : Scale And Rotate
Ctrl+Alt+T : Show/Hide Timeline
Ctrl + Alt+W : Close all documents .
Ctrl+Shift+ ' : Snap to Grid
Ctrl+ Shift+ ; : Snap to guide
Ctrl+ Shift + / : Snap to object
Ctrl+Shift+9 : Rotate 90 o Cw
Ctrl+Shift+7 : Rotate 90 . CCw
Ctrl+Shift + 10 : web service
Ctrl+Shift+A : Diselect all
Ctrl+Shift+D : Distribute to Layers
Ctrl+Shift + Down : sent to back
Ctrl+Shift+ Enter : Debug movie
Ctrl+ Shift+F12 : Export Setting .
Ctrl+Shift+G : Ungroup
Ctrl+Shift+H : Add Shape Hint
Ctrl+Shift+L : Align Left
Ctrl+Shift + O : Open External Library .
Ctrl+Shift+R : Align Right
Ctrl+Shift+S : Save as
Ctrl+Shift +Up : Bring to front
Ctrl+Shift+V : Paste in Place
Ctrl+Shift + W : work area
Ctrl+Shift+Z : Remove transform
Ctrl + Alt +Shift + All : View Out line
Ctrl+Alt+Shift+A : Anti Alias
Ctrl+Alt +Shift+C : Shape Optimize
Ctrl+Alt +Shift + F :Fast
Ctrl+Alt+Shift+G : Edit Guides .
Ctrl+Shift+Alt+L : Unlock
Ctrl+Alt+Shift+R : Show Rulers
Ctrl+ Alt + Shift + T : Anti Alias Text .
Ctrl+Alt+Shift+S : Export Movie .

3.      Phím tắt đơn
F1 : Help
F2 : Output panel
F3 : Find And Replace
F4 : Hide /Show All panel
F5 : Insert a frame
F6 : Insert a key Frame
F7 : Insert a blank key frame
F8 : Convert to Symbol
F9 : Action Panel
F11 : Library
F12 : Publish
, : Dịch chuyển sang phải 1 frame
. : Dịch chuyển sang trái 1 frame
A :SubSelection Tool
B : Brush
E: Eraser
F : Gradient transform tool
H : Hand tool
I : EyeDropper tool
K :Paint Bucket Tool
L : Lasso Tool
N : Line tool
M : Zoom tool
P : Pentool
O : Oval tool
Q : Free Transform tool
R : Rectangle tool
S : Ink Bottle
T : Text
V : Selection tool
Y : Pencil too

4.      Phím tắt với phím Shift
Shift + F2 : Scene
Shift+ F3 : Behavior
Shift + F4 : Debugger
Shift +F5 : Xóa một frame
Shift+ F6 : Xóa một  keyFrame
Shift + F8 : Project
Shift + F9 : Color mixer
Shift + F10 : Right mouse
Shift + F12 : Publish

Để giảm dung lượng file flash có 3 cách làm sau:

- 1. Giảm chất lượng ảnh: Cách này hiệu quả nhất, nhưng nếu bạn giảm chất lượng quá thấp thì sẻ làm hình ảnh mờ rất xấu, giảm khoản còn 80% thì tối nhất.

- 2. Chuyển các thành phần của flash thành vector nếu được: Cách này cũng khá hiệu quả nhưng hơi khó và tốn công

- 3. Dùng external source, load vào flash khi cần dùng: Cách này hay nhưng chỉ đối với những file flash phức tạp như web, game hay ứng dụng flash. Còn với banner hay intro thì không khả thi, đồng thời cũng đòi hỏi bạn phải biết action script.
 
Bạn có thể tham khảo thêm cách này từ link bên dưới:

=> Load hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 2 
=> Load file hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 3

Còn một cách khác nữa là sử dụng phần mềm, về cơ bản thì phần mềm cũng sử dụng 3 cách trên để xử lý nhưng có kết quả không như chúng ta mong muốn.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
- Code popup quảng cáo nằm dưới trình duyệt (popup under)
- Hướng dẫn đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category trong xenforo
- Code chèn banner xuất hiện tự động random đơn giản bằng Javascript
- Code popup quảng cáo xuất hiện khi click chuột lần đầu tiên
- Tổng hợp những hiệu ứng ánh sáng flash để làm banner hoặc intro
- Hướng dẫn cách làm banner quảng cáo responsive