Tạo bộ đếm giờ (Countdown Timer) bằng Action Script 2 trong Flash

by 11:56:00 AM 1 nhận xét
Sau đây là hướng dẫn tạo bộ đếm giờ (Countdown Timer) bằng Action Script 2 trong Flash. Các bước thực hiện khá đơn giản như sau:


Bước 1: Tạo một layer chứa các đối tượng dynamic text của bộ bộ đếm, tạo 4 đối tượng là dynamic text trên layer đó gồm Ngày, Giờ, PhútGiây, tương ứng với instance name time_txt1, time_txt2, time_txt3, time_txt4

Bước 2: Tạo một layer khác chứa Action Script xử lý timer như sau:
this.onEnterFrame = function()
{
 //lưu trữ dữ liệu ngày
 var today:Date = new Date();
 //lưu trữ dữ liệu năm, lấy năm hiện tại
 var currentYear = today.getFullYear();
 //lưu trữ dữ liệu giờ
 var currentTime = today.getTime();
 //tạo và lưu trữ dữ liệu thời gian được chọn
 var targetDate:Date = new Date(currentYear,7,27,15);
 var targetTime = targetDate.getTime();
 //Xác định thời gian hoàn thành, đơn vị là milliseconds
 var timeLeft = targetTime - currentTime;
 var sec = Math.floor(timeLeft/1000);
 var min = Math.floor(sec/60);
 var hours = Math.floor(min/60);
 var days = Math.floor(hours/24);
 //Lấy giá trị của biến còn lại. Chuyển "sec" (giây) thành chuỗi
 sec = String(sec % 60);
 //Với một chuỗi ta có thể kiểm tra được độ dài kí tự( length)
 if(sec.length < 2){
 sec = "0" + sec;
 }
 min = String(min % 60);
 if(min.length < 2){
 min = "0" + min;
 }
 hours = String(hours % 24);
 if(hours.length < 2){
 hours = "0" + hours;
 }
 days = String(days);
 
 if(timeLeft > 0 ){
 //Gán các giá trị cho từng chuỗi trên stage
 var counter_days:String = days;
 var counter_hours:String = hours;
 var counter_min:String = min;
 var counter_sec:String = sec;
 time_txt1.text = counter_days;
 time_txt2.text = counter_hours;
 time_txt3.text = counter_min;
 time_txt4.text = counter_sec;
 }else{
 trace("TIME'S UP");
    var newTime:String = "00:00:00:00";
    time_txt.text = newTime;
    delete (this.onEnterFrame);
 }
}
Tại đoạn code:
var targetDate:Date = new Date(currentYear,7,27,15);
- Có nghĩa vào thời gian là năm hiện tại, ngày 27, tháng 7, vào lúc 15 giờ sẻ hết thời gian đếm. Bạn chỉ cần thay thời gian mình muốn vào.

Lưu lại và chạy để xem kết quả nhé.

 Download file FLA tại đây

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
- Hướng dẫn cách convert swf sang HTML5 dễ dàng bằng Adobe Flash CC
- Một số hiệu ứng ánh sáng chói trong Flash để làm banner, intro
- Tổng hợp những hiệu ứng ánh sáng flash để làm banner hoặc intro
- Chèn nhạc từ bên ngoài vào file flash bằng ActionScript 3
- Tạo bộ đếm giờ (Countdown Timer) bằng Action Script 2 trong Flash
- Cách gọi hàm Javascript từ trong file Flash bằng Action Script 3

1 comment: