Hướng dẫn gắn link (url) trong Flash Action Script 3

by 3:57:00 PM 0 nhận xét
Hướng dẫn nhanh cách gắn link (url) trong Flash Action Script 3

Bước 1: Tạo một button và đặt instance name tùy ý, trong ví dụ sau mình sẻ đặc tên là  my_btn.
Trước khi tạo một button, bạn có thể tạo các movieclip tùy thích trên file làm việc đó. Nhưng sau khi tạo button bạn phải đặt button đó ở frame đầu tiên từ trên xuống trong Timeline.

Bước 2:
Tạo một keyframe nằm trên keyframe chứa button, chọn vào keyframe nhấn F9 để nhập code Action script sau vào:

my_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, myBtnClicked);
function myBtnClicked(e:MouseEvent):void {
navigateToURL(new URLRequest("http://www.obinb.com/"), "_blank");
} 
Bước 3: Thay đổi đường link trong action  "http://www.obinb.com.com/"  thành đường link bạn muốn, bạn có thể thay đổi thuộc tính Target "_blank" thành _self, _top hoặc _parent tùy ý.

Chúc bạn thành công! 

Xem thêm:
- Tạo bộ đếm giờ (Countdown Timer) bằng Action Script 2 trong Flash
- Chèn nhạc từ bên ngoài vào file flash bằng ActionScript 3
- Load hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 2
- Load file hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 3
- Hướng dẫn gắn link (url) trong Flash Action Script 3
- Cách gọi hàm Javascript từ trong file Flash bằng Action Script 3

Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment