Cách gọi hàm Javascript từ trong file Flash bằng Action Script 3

by 10:42:00 AM 0 nhận xét
Hướng dẫn ngắn sau sẽ giúp bạn tìm hiểu cách gọi một hàm Javascript từ bên trong một file Flash sử dụng Action Script 3.


1Tạo một movie hoặc button để thực hiện hành động gọi hàm Javascript

Đặt Instance name của movie hoặc button đó với tên bắt kì trong ví dụ này là ButtonMC
Đưa button này vào một layer trong stage
Trên time line tạo một layer nằm trên layer của button với keyframe đặt code Action Script như sau:
import flash.external.ExternalInterface;

ButtonMC.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER, ActionSC);

function ActionSC(e:MouseEvent):void
{
 ExternalInterface.call("ActionJS()");
}
Đoạn code trên dùng ButtonMC để gắn một hành động ROLL_OVER của chuột lên, khi roll chuột lên button, hàm ActionSC sẽ được gọi với một hành động gọi một hàm của Javascript bên ngoài
tên là ActionJS.

2Tạo một file html chứa file flash và hàm Javascript mà file flash đó sẻ gọi

Ví dụ ta sẻ tạo một hàm Javascript như sau:
<script>
   function ActionJS(){ alert('hello world!'); }
</script>
Lưu ý: Chỉ khi chạy file html chứa file flash và JS trên trình duyệt thì hành động mới được thực hiện

Tải file thực hiện ví dụ trong bài viết: Download

Chúc các bạn thành công!


Xem thêm:
- Hướng dẫn gọi hàm Javascript từ trong file Flash bằng Action Script 2
- Hướng dẫn cách convert swf sang HTML5 dễ dàng bằng Adobe Flash CC
- Tạo bộ đếm giờ (Countdown Timer) bằng Action Script 2 trong Flash
- Chèn nhạc từ bên ngoài vào file flash bằng ActionScript 3
- Load hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 2
- Load file hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 3
- Hướng dẫn gắn link (url) trong Flash Action Script 3


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment