Cách tính tổng một mảng số (number array) trong Javascript ?

by 1:24:00 PM 0 nhận xét

Tự hỏi đáp

Trả lời

Cách tính tổng một mảng số (number array) trong Javascript rất đơn giản, bạn tạo biến tên là sum, sử dụng hàm reduce để đếm lùi từng số rồi sử dụng hàm add để tính tổng như sau:

var sum = [1, 2, 3].reduce(add, 0);

function add(a, b) {
    return a + b;
}

console.log(sum); // xuất kết quả trên console là 6

Trong chuẩn ECMAScript 2015 (hay còn gọi là ECMAScript 6), bạn có thể viết tính tổng ngắn gọn hơn như sau:

var sum = [1, 2, 3].reduce((a, b) => a + b, 0);
console.log(sum); // kết quả sum = 6

Chúc các bạn thành công!

Nếu câu trả lời sai ngại gì không chỉnh? Nếu câu trả lời thiếu ngại gì không thêm? Nếu có câu trả lời hay hơn ngại gì không chia sẻ? Mời các bạn comment bên dưới


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment